خیابان پیروزی بین عادلی و محصل،حلیم و اش معنوی

تجریش خیابان ولیعصر،باغ فردوسحلیم و اش و عدسی سید مهدی

میدان شهدا خیابان پیروزی خیابان شکوفه،طباخی شکوفه

سعادت اباد ضلع جنوب غربی میدان سرو،طباخی کاج

خیابان شریعتی بالاتر از پل رومی طباخی کاج